Akty prawne

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Akty prawne


Zewnętrzne akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – tekst jednolity

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków


Wewnętrzne akty prawne

Uchwała nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik - treść Regulaminu 

Uchwała nr 1/2017 Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranckiego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego 

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich

Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik - treść Regulaminu

Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego w tłumaczeniu na język angielski - RULES AND REGULATIONS OF THE THIRD CYCLE PROGRAMME OF STUDY (PhD STUDIES) BINDING AT THE UNIVERSITY OF SZCZECIN

Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego w tłumaczeniu na język niemiecki- STUDIENORDNUNG IM STUDIUM DES DRITTEN GRADES DER UNIVERSITÄT SZCZECIN

Uchwała nr 51/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z semestralnej opłaty za kształcenie doktorantów na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego (obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/13)
załącznik - treść Regulaminu

Uchwała nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego (obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2011/12 i wcześniej)

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji doktoranta


Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości kosztów wydania dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim


Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia


Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia doktoranckie

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić