Stypendium ministra

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia w r.a. 2015/2016

 Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki      2015/2016 znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Przyznawanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują:

Warunki ubiegania się o stypendium ministra.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Warunki przyznawania stypendium ministra.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich: 

1.    wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

2.      wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosków.

1.  Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2015 r.

2.   W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku,w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2015 r.

Przykład: Doktorant otrzymał stypendium na rok akademicki 2014/2015. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2015 r.

 

Procedura składania wniosków w r. akad. 2015/2016.

W roku akad. 2015/2016 składanie wniosków o stypendium  ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e- dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe doktoranta wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

 

Rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów, w roku akademickim 2015/2016, rozpocznie się z dniem 01.09.2015 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.

 

Terminy.

  • W terminie od 01.09.2015 do 25.09.2015r. doktorant ubiegający się o stypendium ministra powinien wypełnić wniosek w systemie e – dziekanat oraz złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem,  do Rektora za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości, pok. 5;

  • W terminie 28.09.2015 do 02.10.2015r. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym;

  • 02.10.2015r.  Rektor przekazuje wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć Radzie Wydziału, w celu wyrażenia opinii, czy przedstawione przez doktorantów osiągnięcia, są osiągnięciami wybitnymi, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktorantów;

  •  05.10.2015-09.10.2015r.  -  opinie Rady Wydziału

  • Do dnia 12.10.2015r. przekazanie do Rektora tylko pozytywnie zaopiniowanych przez Rady Wydziałów wniosków (wraz z załącznikami).

  • Do dnia 15.10.2015r.  Rektor przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić